Foreningen ophører

Efter godkendelsen af aftalen om, at fællesantenneanlægget overdrages til Stofa, har to generalforsamlinger besluttet at opløse foreningen med virkning fra den 1. juli 2016.

Medlemmer med en abonnementsaftale hos Stofa vil få tilsendt information direkte om overdragelsens konsekvenser for dem.

Den sidste generalforsamling nedsatte et likvidationsudvalg, der skal forestå foreningens afvikling.

Måtte der være medlemmer eller andre, f.eks. grundejerforeninger, der har økonomiske krav mod foreningen, må dette med den fornødne dokumentation være fremsendt inden den 1. august 2016 til udvalget ved kasserer Max Schmidt på e-mail max.schmidt@stofanet.dk

Efter slutopgørelsen vil foreningens formue blive uddelt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Når opgørelsen foreligger, vil dette blive annonceret.

Med venlig hilsen
Dragør Antenne- & Kabelnet
Max Schmidt
Kasserer

(Ovenstående information er annonceret i Dragør Nyt nr. 22 den 31. maj 2016)

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den17/5-2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Dragør Antenne- og Kabelnet, tirsdag d. 17/5-2016 kl. 1930.

Sted: Engparkens festlokale, Engvej 122, kld.

Deltagere: 10 medlemmer, incl. bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent.
 2. Afstemning om nedlæggelse af foreningen.
 3. Nedsættelse af likvidationsudvalg.
 4. Fordeling af foreningens formue
 1. Velkomst og valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Leif som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling. EGF tilsluttede sig dette.

Leif konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt indkaldt med en tidsramme på mindst en måned og højst 3 måneder efter den ordinære generalforsamling. Han kritiserede dog, at der ikke var offentliggjort en dagsorden i henhold til vedtægterne. Ingen af de tilstedeværende protesterede mod dette, da dagsorden er udleveret på mødet, hvorefter GF kunne afholdes.

2) Afstemning om nedlæggelse af foreningen.

Leif henviste til, at det på den ordinære GF var besluttet at afgive købsretten og nedlægge foreningen. EGF skulle nu bekræfte denne beslutning. Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

I henhold til denne beslutning nedlægges foreningen.

3) Nedsættelse af likvidationsudvalg.

Bestyrelsen foreslog Max, Leif og Danny. Denne sammensætning blev vedtaget.

4) Fordeling af foreningens formue.

Såfremt der efter foreningens nedlæggelse og likvidationsudvalgets arbejde er en formue i foreningen, foreslog bestyrelsen, at den fordeles med 50 % til Dragør Biografforening, 25 % til Aktivitetshusets Venner på Wiedergården og 25 % til Dragør Ungdomsskole. Forslaget blev vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden og opbakning i sin tid som formand. Mødet sluttede kl. 1945.

Referat: Vagn.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 12/4-2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Dragør Antenne- og Kabelnet, tirsdag d. 12/4-2016 kl. 1800.

Sted: Strandparkens selskabslokale, Rødtjørnen 10A.

Deltagere: Bestyrelsen, John Schultz og Carl Aage Gemal og delvis Alexander fra Stofa.

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Forberedelse af generalforsamling d.d. kl. 1930.
 3. Nye mødedatoer.
 4. Eventuelt.
 1. Siden sidst.

Jørgen præsenterede bestyrelsens beretning til GF, der blev godkendt.

2) Forberedelse af generalforsamling d. 12/4-2016

Bestyrelsen foreslår på GF, at Leif bliver dirigent. Leif accepterede også at skrive referat fra GF.

3) Nye mødedatoer.

21/4 kl. 1800 – Bestyrelsesmøde, hvor GF´s beslutninger evalueres.

17/5 kl. 1800 – Bestyrelsesmøde med forberedelse af ekstraordinær GF.

17/5 kl. 1930 – Ekstraordinær GF.

01/7 kl. ? – Evt. afgående bestyrelses formelle afgang og overdragelse af opgaver/arkivalier til likvidationsudvalget og det kommende brugerråd.

4) Evt.

Gemal mindede om, at hvis bestyrelsens forslag på GF om nedlæggelse af foreningen og senere konfirmation på ekstraordinær GF bliver vedtaget, så skal vi tage højde for hurtigst muligt at opsige diverse aftaler, medlemskaber, evt. forsikringer m.v.

Det blev drøftet, hvad det videre forløb bliver, hvis bestyrelsens forslag om nedlæggelse ikke bliver vedtaget. Dette tager vi i givet fald op på mødet d. 21/4.

Referat: Vagn. Mødet slut kl. 1910.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 31/3-2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Dragør Antenne- og Kabelnet, onsdag d. 31/3-2016 kl. 1800.

Sted: Engparkens mødelokale, Engvej 68.

Deltagere: Bestyrelsen – afbud fra Ole og Theis

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Forberedelse af generalforsamling d. 12/4-2016.
 3. Forberedelse af evt. ekstraordinær generalforsamling d. 17/5-2016.
 4. Forslag til fordeling af DAK´s formue, jf. betingelserne.
 5. Evt. poster til kommende Brugerråd.
 6. Nye mødedatoer
 7. Eventuelt
 1. Siden sidst.

Forhandlingsudvalget (Jørgen, Danny, Leif) har netop afholdt møde med Alexander fra Stofa. Kontraktudkastet fra Stofa blev justeret/præciseret på enkelte punkter, og Stofa præsenterede saldoen pr. 31/12-2015.

Der er kommet en henvendelse fra Grundejerforeningen Lærkeengen. De har gennem årene selv betalt EL til og forsikring af anlægget. Stofa overtager disse udgifter, hvis GF vedtager bestyrelsens forslag til afgivelse af købsretten. Lærkeengen anmodede om, at DAK refunderede disse udgifter – ikke historisk langt tilbage – men for de sidste 3 år, hvor udgifterne entydigt kan dokumenteres. Bestyrelsen var positiv over for henvendelsen og vil tage endelig stilling efter GF.

Der er ikke kommet forslag til behandling på GF inden fristens udløb. Der er således kun bestyrelsens forslag, som fremgår af indkaldelsen.

2) Forberedelse af generalforsamling d. 12/4-2016

GF afholdes i Strandparkens selskabslokale i Rødtjørnen 10.

Alexander fra Stofa vil deltage og i forbindelse med punktet om afgivelse af købsretten kort gøre rede for tilbuddet. Han vil også forberede et indlæg under evt. om fremtiden for Stofa-kunder.

3) Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling d. 17/5-2016

Evt. ekstraordinær GF afholdes i Engparkens selskabslokale Engvej 122 kld.

4) Forslag til fordeling af DAK´s formue jf. betingelserne.

Der blev drøftet forskellige forslag, bl.a. Dragør Biografforening, Aktivitetshusets Venner på Wiedergården, Ungdomsskolen m.v. Vi arbejder videre med tankerne, og de endelige forslag skal først til afstemning på en evt. ekstraordinær GF.

3) Evt. poster til kommende brugerråd.

Brugerrådet skal først konstituere sig, når aftalen med Stofa er godkendt på GF, så det venter vi med.

6) Nye mødedatoer.

12/4 kl. 1800 – Bestyrelsesmøde med planlægning af generalforsamling.

12/4 kl. 1930 – Generalforsamling

21/4 kl. 1800 – Bestyrelsesmøde, hvor GF´s beslutninger evalueres.

17/5 kl. 1800 – Evt. bestyrelsesmøde med forberedelse af ekstraordinær GF

17/5 kl. 1930 – Evt. ekstraordinær GF

Dato ??? – Evt. afgående bestyrelses formelle afgang og overdragelse af opgaver/arkivalier til likvidationsudvalget og det kommende brugerråd.

7) Evt.

Intet her.

Referat: Vagn.

Mødet slut kl. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde den 21/4-2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Dragør Antenne- og Kabelnet, torsdag d. 21/4-2016 kl. 1800.

Sted: Engparkens mødelokale, Engvej 68, kld.

Deltagere: Bestyrelsen, afbud fra Danny og Theis

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Hvad er formuen ca. pr. 30/6-2016, og forslag til fordeling
 3. Lærkeengens krav mod foreningen
 4. Nye mødedatoer.
 5. Eventuelt.
 1. Siden sidst.

Kontrakten med Stofa er nu underskrevet og venter på den endelige godkendelse på den ekstraordinære GF.

2) Hvad er foreningens formue ca. pr. 30/6-2016 og forslag til fordeling.

Formuen forventes at være ca. 350.000,- kr. Såfremt Lærkeengens krav bliver honoreret, og der ikke kommer andre krav inden opløsningen, vil formuen være reduceret med ca. 25.000,- kr. Bestyrelsen vil foreslå den ekstraordinære generalforsamling at donere 50 % af formuen til Dragør Biografforening, 25 % til Aktivitetshusets Venner på Wiedergården og 25 % til Dragør Ungdomsskole.

3) Lærkeengens krav mod foreningen.

Lærkeengens krav om betaling af ca. 25.000,- kr. for el og forsikring af anlægget de sidste 3 år blev drøftet. Der blev argumenteret for og imod af acceptere kravet. Beslutningen udsættes til næste bestyrelsesmøde.

4) Nye mødedatoer.

17/5 kl. 1800 – Bestyrelsesmøde med forberedelse af ekstraordinær GF.

17/5 kl. 1930 – Ekstraordinær GF.

01/7 kl. ? – Evt. afgående bestyrelses formelle afgang og overdragelse af opgaver/arkivalier til likvidationsudvalget og det kommende brugerråd.

5) Evt.

Ikke noget til dette punkt.

Referat: Vagn. Mødet slut kl. 2000.

Ekstrakanalen i maj og juni 2016

På Ekstrakanalen i maj: ID Investigation Discovery
På Ekstrakanalen i juni: MTV Live

NB! Antenneforeningen ophører pr. 1. juli 2016. Indhold på Ekstrakanalen kan fremover ses på www.stofa.dk/ekstrakanalen/

ID – Danmarks rendyrkede krimikanal

I maj blænder vi op for Danmarks rendyrkede krimikanal ID Investigation Discovery på Ekstrakanalen. Her dækker hovedtemaerne et bredt spekter af dokumentarserier om drabsager, familiefejder, kidnapninger og efterforskning.

Med beretninger fra de mennesker – pårørende, ofrene, vidnerne og forbryderne – der har oplevet forbrydelserne på egen krop og sind går ID helt tæt på de dramatiske hændelser. Hen over ugens dage kører forskellige temaer. Blodig mandag rummer de mest makabre mordsager, mens der fredag er programmer om Hverdagens Helte. Søndag tager Krimieksperterne seerne med på en spændende rejse i politiets efterforskningsarbejde.

MTV Live – mest for musikelskere

I juni er det MTV Live der kører på Ekstrakanalen. MTV Live HD er en musikbaseret underholdningskanal, som sender de største musikevents og koncerter med de hotteste kunstnere. Kanalen sender bl.a. fra Roskilde Festival og Isle of MTV samt fra MTV Video Music Awards. Alt sammen i ægte HD og med surround sound.

Referat fra Generalforsamlingen den 12. april 2016

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen og suppleanter til denne
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse
8. Eventuelt

Formanden Jørgen Honoré bød velkommen

ad 1. Valg af dirigent

og foreslog Leif Ingersholm som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte, at der var 14 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

ad 2. Beretning for det forløbne år.

Formanden berettede om forløbet siden sidste års generalforsamling, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde med ideen om, at udnytte købsretten til anlægget.

Ideen udsprang dels af, at Stofa havde lagt op til at overtage anlægget, og dels af, at foreningen havde undersøgt mulighederne for selv at købe anlægget.

Bestyrelsen havde i perioden afholdt en række møder, og var efter grundige overvejelser kommet frem til, at foreningen skulle frafalde købsretten, og overdrage antenneanlægget til Stofa.

Bestyrelsen fandt det ikke fordelagtigt for medlemmerne, at skulle optage betydelige lån for at frikøbe anlægget, og derefter indgå aftale med en anden operatør.

Ved at overdrage anlægget til Stofa, vil medlemmerne få tv-pakkerne til en mere fordelagtig pris, samtidig med, at der som et led i aftalen kunne opnås en nærmere defineret rabat.

Det er således et væsentligt punkt på dagsordenen, når bestyrelsen har stillet forslag om overdragelse af antenneanlægget til Stofa, og en deraf følgende beslutning om at nedlægge antenneforeningen.
Efter en række uddybende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

ad 3. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Max Schmidt fremlagde det reviderede regnskab for 2015. Kassereren gjorde opmærksom på, at den store mindreindtægt fra kontingenter skyldes, at der hos Stofa er sket en periodeforskydning, men at den manglende indtægt vil blive udlignet i indeværende årsregnskab.

Herefter blev regnskabet godkendt uden afstemning.

ad 4. Indkomne forslag

1. Bestyrelsen stiller forslag om, at købsretten til anlægget frafaldes mod bedst mulig kompensation til medlemmerne.

Forslagets ordlyd er som følger:

På bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 besluttede bestyrelsen, at det indstilles til godkendelse af generalforsamlingen, at det indgås en købsaftale mellem

Dragør Antenne- & Kabelnet og Stofa A/S

om, at Stofa køber, og at Dragør Antenne- & Kabelnet frafalder købsretten til foreningens fællesantenneanlæg.

Købesummen er aftalt til kr. 900 pr. abonnement, der ydes af Stofa som en månedlig rabat på kr. 100 i ni måneder. Rabatten gives til medlemmer pr. overtagelsesdagen. Rabatten følger tilslutningsadressen, og den kan ikke overdrages eller udbetales. Hvis et abonnement opsiges inden den fulde rabat er ydet, bortfalder den ikke ydede rabat.

Fra overtagelsesdagen fastsætter Stofa programpakkerne med i udgangspunkt i Stofas standardpakker og til standardpris.

Efter overdragelsen af anlægget, nedlægges foreningen Dragør Antenne- & Kabelnet.

Der etableres et brugerråd, som skal have til opgave at rådgive og assistere Stofa omkring TV forsyningen. Brugerrådet kan desuden sikre, at Stofa opfylder aftalen om købet af antenneanlægget.

Brugerrådet nedsættes foreløbigt for en 5 årig periode fra overtagelsesdagen. Rådet er en selvstændig enhed, der selv konstituerer sig.

Brugerrådet vil bestå af 5 medlemmer fra den eksisterende bestyrelse inkl. suppleanten.

Hvis et rådsmedlem opsiger sit abonnement eller af andre årsager udtræder af rådet, suppleres rådet først når antallet af medlemmer er nået 3 personer.

Valg af nye medlemmer til rådet sker efter indstilling fra rådet på det årlige informationsmøde.

Brugerrådet har pligt til at afholde et årligt informationsmøde med Stofa som vært, herudover mødes rådet 2 til 4 gange årligt med KAM.

Overtagelsesdatoen sættes til den 1. juli 2016.

Der blev stillet spørgsmål ved det rimelige i, at de fem brugerrådsmedlemmer kunne blive siddende i en periode på fem år.

Der blev svaret, at Brugerrådets organisering er efter et oplæg fra Stofa, som anvender denne model i de andre regioner, hvor der er tale om Stofa-ejede anlæg.

Det blev nævnt, at der er indgået en aftale mellem bestyrelsen og Stofa om organiseringen, og der ikke er mulighed for at fremsætte ændringsforslag til denne.

Herefter blev forslaget sat under afstemning. Der var 13 stemmer for, 0 stemmer imod og 1 undlod at stemme. Forslaget er således vedtaget.

2. Med vedtagelsen af forslag 1, stiller bestyrelsen forslag om, at foreningen opløses i overensstemmelse med vedtægternes § 6.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Herefter gælder indkaldelsen til den varslede ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 17. maj 2016, kl. 19.30 i Engparkens selskabslokale, Engvej 122 kld. Dragør.

Som konsekvens af beslutningen om at opløse foreningen, foreslog dirigenten at punkterne 5., 6. og 7. ikke blev behandlet – hvilket generalforsamlingen godkendte.

Det kan konstateres, at frem til opløsningen består bestyrelsen af:

Formand Jørgen Honoré
Næstformand Danny B. Christiansen
Kasserer Max Schmidt
Referent Vagn. E. Larsen
Bestyrelsesmedlem Leif Ingersholm
Bestyrelsesmedlem Ole Willum Nielsen
Bestyrelsesmedlem Søren Eliasen
Suppleant Theis Passer

Revisorerne er:

Karl Aage Gemal og John Schultz.

ad 8. Eventuelt

Dirigenten og formanden takkede for engageret deltagelse og afsluttede generalforsamlingen:

Der blev vist en oversigt over de pakkepriser som vil gælde efter den 1. juli 2016,


hvorefter Regionschef Alexander Gert Nørgaard-Madsen præsentere de mange tiltag Stofa har gang i.

Jørgen Honoré
formand

Leif Ingersholm
dirigent/referent

Antenneforeningen ophører 1. juli 2016

På foreningens ordinære generalforsamling i går blev det besluttet at lade foreningen ophøre pr. 1. juli 2016. På denne dato overgår ejerskabet af anlægget fuldt ud til Stofa.
Beslutningen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. maj 2016 kl. 19.30 i Engparkens selskabslokale, Engvej 122 kld., Dragør.

Se også: Ordinær generalforsamling den 12. april 2016 og Til behandling under pkt. 4.1 på generalforsamlingen den 12. april 2016

Flere detaljer vil fremgå af referatet, som vil blive publiceret på hjemmesiden snarest muligt.

Efter generalforsamlingen indformerede Stofa om mange nye tilbud og muligheder som er på vej.

Foreningens historie i korte træk

1988: Forberedelse til etablering af en antenneforening indledes mellem Stofa, Strandparken og nærliggende grundejerforeninger

1989: Antenneforeningen etableres med Strandparkenbs daværende formand, Peter Jensen, som formand. Bestyrelsesmedlemmer udpeges af de tilknyttede områder.

1991: Kommunens byanlæg i Dragør Gamle By overdrages til antenneforeningen og der etableres forbindelse mellem det oprindelige net og Dragør by med tilslutningsmulighed for beborere på strækningen.

1996/1997:  I disse år gennemføres en væsentlig udbygning af anlægget.

2001: Anlægges udbygges med mulighed for frit pakkevalg og mulighed for internetforbindelse. Samme år bliver det muligt at dele af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

2006: Peter Jensen trækker sig tilbage fra formandsposten som overtages af den hidtidige næstformand Knud Berggreen (formand for E/F Lodsgården).

2014: Der indledes forhandlinger med Stofa om foreningens købsret til anlægget. Disse forhandlinger ender i 2016 med at foreningen afstår fra købsretten og anlægget derefter

2015: Knud Berggreen trækker sig tilbage fra formandsposten som overtages af den hidtidige næstformand Jørgen Honoré (formand for Engparken).

2016: Generalforsamlingen godkender afståelse af købsretten til anlægget og da foreningens eksistensberettigelse dermed er forsvundet bliver et forslag om nedlæggelse af foreningen pr. 1. juli 2016 ligeledes vedtaget og foreningen ophører.